ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
  ประกาศการอบรมผู้ประเมินปฐมวัย
 
Date : 2010-09-16 View: 1685

ด่วน.....การอบรมผู้ประเมินปฐมวัย


            เรียนผู้ประเมินทุกท่านทราบ…………..


 


            สมศ.ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมินปฐมวัย  และหน่วยประเมินได้ทำการสมัครให้สำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์มายังหน่วยประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 


            ผู้ประเมินที่หน่วยประเมินทำการสมัครและจ่ายเงินค่าอบรม (คนละ 5,700 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)  มีรายชื่อดังนี้ คือ


 ลำดับที่


ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน


 


 


 


เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน


เลขที่ประจำตัว


ประเภทผู้ประเมิน 


วันที่บัตรหมดอายุ


 


คำนำหน้า


ชื่อ


นามสกุล


 


จำนวน 13 หลัก


ผู้ประเมิน


 


 


1


นาย


กิติพงษ์  


ยงเจริญ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02971/2548


 


16 มีนาคม 2554


2


นาย


ครรชิต


นุเสน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03640/2548


 


26 กรกฎาคม 2554


3


นาย


คำไพ


เลิศสงคราม


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00959/2546


 


11 มีนาคม 2555


4


นาย


คิดชัย


พนาลิกุล


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4071/2548


 


17 พฤศจิกายน 2554


5


นาย


คูณ


นามบุรินทร์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08645/2552


 


19 พฤษภาคม 2555


6


นาย


จรูญ


มูลโพธิ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00721/2545


 


29 ตุลาคม 2554


7


นาง


จันทร์ทิพย์


เนาว์ชมภู


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


002250/2548


 


10 มกราคม 2554


8


นาง


จันทร์เพ็ญ


สุวงศ์วาร


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04960/2549


 


27 กุมภาพันธ์ 2555


9


นาย


จำรัส


ศรีชัยชนะ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03309/2548


 


25 เมษายน 2554


10


นาง


จำรูญ


สันตา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03195/2548


 


25 เมษายน 2554


11


นาย


จำลอง


สุโพธินะ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01639/2547


 


27 กันยายน 2553


12


นาย


ชนธรรม


พรินทรากุล


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02081/2548


 


10 มกราคม 2554


13


นาง


ชนิดา


ธรรมวิวรณ์กุล


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08631/2552


 


19 มกราคม 2555


14


นาย


ชัยยศ


ภูหนองโอง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01439/2546


 


1 กันยายน 2555


15


นาย


ชัยรัตน์


สุขพันธ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00262/2545


 


21 พฤษภาคม 2554


16


นาย


ชาญเขต


ชาววงษ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04847/2548


 


27 ธันวาคม 2554


17


พ.ต.ท.


ชินวุฒิ


อาภรณ์รัตน์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02133/2548


 


10 มกราคม 2554


18


นาง


ฐิติกุล


ภูธนกรานต์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04053/2548


 


17 ตุลาคม 2554


19


นาย


ณรงค์ศักดิ์


ติสจันทร์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03503/2547


 


26 กรกฎาคม 2554


20


นาง


ณัฐยา


มะสาธานัง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


05725/2549


 


26 มิถุนายน 2555


21


นาย


ดำรง


จันทคัต


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01636/2547


 


27 กันยายน 2553


22


นาย


ทรัพย์


พิลางาม


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02230/2548


 


10 มกราคม 2554


23


นาย


ทรัพย์วัน


บัวชุม


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02149/2548


 


10 มกราคม 2554


24


นาง


ทองใบ


ปินทยา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03735/2548


 


13 กันยายน 2554


25


นาย


ทองใส


ครองยุติ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02541/2548


 


14 กุมภาพันธ์ 2554


26


นาย


ธนภพ


เสนาเลี้ยง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04201/2548


 


17 ตุลาคม 2554


27


นาย


ธวัช 


โพนชัย


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03074/2548


 


17 มีนาคม 2554


28


นส.


ธารกมล


อุปแก้ว


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02637/2548


 


1 มีนาคม 2554


29


นาย


ธีระศักดิ์


แก้วหย่อง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08630/2553


 


19 มกราคม 2555


30


นาย


นคร


ภวภูตานนท์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00897/2545


 


27 ธันวาคม 2554


31


นาง


นงค์รักษ์


รัตนเพียรธัมมะ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02606/2548


 


2 มีนาคม 2554


32


นาง


นงนภัส


พรินทรากุล


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02080/2548


 


10 มกราคม 2554


33


นาง


นวลจันทร์


กาศทิพย์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02444/2548


 


14 กุมภาพันธ์ 2554


34


นาง


นัทธ์ชนัน


สร้อยสุข


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01068/2546


 


11 มีนาคม 2555


35


นาง


นันทนา


กองผาพา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


000896/2545


 


10 ธันวาคม 2554


36


นาง


นิตย์รดี


พรหมจันทร์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03247/2548


 


25 เมษายน 2554


37


นาย


นิพนธ์ 


พลศักดิ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03522/2548


 


26 กรกฎาคม 2554


38


นาง


นิภา


ยอดทอง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00243/2545


 


21 พฤษภาคม 2554


39


นาย


บวร


ขอพรกลาง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01473/2547


 


26 มกราคม 2556


40


นาย


บุญถิ่น


สุนน้ำเที่ยง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03047/2548


 


16 มีนาคม 2554


41


นาย


ประวัติ


เมฆไตรรัตน์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


0047/2545


 


27 กุมภาพันธ์ 2554


42


นาย


ประสิทธิ์


พวงศรีเคน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01891/2547


 


25 ตุลาคม 2553


43


นาย


ประเสริฐ


คำมุลทา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00091/2545


 


21 พฤษภาคม 2554


44


นาย


พงศกร


บุ้งทอง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08406/2550


 


30 ตุลาคม 2553


45


นาง


พัธยา


นันตวรรณกุล


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04621/2548


 


27 ธันวาคม 2554


46


นาย


พินิจ


ศิลางกูร


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01787/2547


 


25 ตุลาคม 2553


47


นาย


พิพรรธน์ไชย


ใจเมือง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03471/2548


 


14 กุมภาพันธ์ 2554


48


นาง


พิมพ์พันธุ์


จันทไทย


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04182/2548


 


17 ตุลาคม 2554


49


นาง


เพลินพิศ


อรรถวัน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01981/2547


 


6 ธันวาคม 2553


50


นาง


ไพฑูรย์


ไตรปกรณ์กุศล


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03472/2548


 


26 กรกฎาคม 2554


51


นาง


ไพรวัลย์


โปรดเมธี


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02995/2548


 


16 มีนาคม 2554


52


นาย


มนตรี


มุลนี


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03213/2548


 


25 เมษายน 2554


53


นาย


มรุเดช


บำรุงกุล


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04625/2548


 


27 ธันวาคม 2554


54


นาง


มลิวัลย์


มองฤทธิ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03197/2548


 


25 เมษายน 2554


55


นาง


รัตนา


ใจยงค์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02654/2548


 


2 มีนาคม 2554


56


นาย


เรือง


ศิริรักษ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04626/2548


 


27 ธันวาคม 2554


57


นาย


วรศักดิ์


ทองผลา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04627/2548


 


27 ธันวาคม 2554


58


นาง


วัฒนา


ยิงแม่น


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03316/2548


 


25 เมษายน 2554


59


นาง


วาริน


เริงไว


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01141/2546


 


12 สิงหาคม 2555


60


นาย


วิจิตร


ศรีภักดี


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08701/2552


 


17 ธันวาคม 2555


61


นาย


วิชัย


อนุอัน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01894/2547


 


25 ตุลาคม 2553


62


นาย


วิชาญ


เหนี่ยวพันธุ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00911/2545


 


10 ธันวาคม 2554


63


นาย


วิรัช


อุชัยวงศ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


06082/2549


 


16 สิงหาคม 2555


64


นาย


วีรเทพ


สุวรรณสว่าง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00218/2545


 


2 กรกฎาคม 2556


65


นาง


เวียงทอง


แสนบัวคำ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04202/2548


 


17 ตุลาคม 2554


66


นาง


ศรีอุทัย


ครองยุทธ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00513/2545


 


7 พฤษภาคม 2554


67


นาย


ศักดา


บุ้งทอง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02274/2548


 


10 มกราคม 2554


68


นาง


ศิริพร


ศิลางกูร


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08646/2552


 


19 พฤษภาคม 2555


69


นาย


สง่า


มีทุม


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02916/2548


 


16 มีนาคม 2554


70


นาย


สนั่น


รัตนโสภา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


05421/2549


 


17 เมษายน 2555


71


นาย


สมจิต


ใจปิน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03192/2548


 


25 เมษายน 2554


72


นาย


สมชาย


สังข์สี


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03645/2548


 


26 กรกฎาคม 2554


73


นาย


สมบัติ


สรรพสาร


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


05040/2549


 


27 กุมภาพันธ์ 2555


74


นาง


สมพิศ


ศุภรมย์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04200/2548


 


17 ตุลาคม 2554


75


นาย


สมภาร


สีหาราช


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00862/2545


 


10 ธันวาคม 2554


76


นาย


สะอาด


บาริศรี


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02655/2548


 


1 มีนาคม 2554


77


นาย


สันต์


เพียรอดวงษ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08405/2550


 


30 ตุลาคม 2553


78


นาย


สันติ


กำยาน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02828/2548


 


16 มีนาคม 2554


79


นาย


สันทัด


อินทริกานนท์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08012/2550


 


27 มิถุนายน 2556


80


นาง


สิรีวิภา


เวียงนนท์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03193/2548


 


25 เมษายน 2554


81


นาย


สุดใจ


วิชาชัย


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04962/2549


 


27 กุมภาพันธ์ 2555


82


นาย


สุนทร


บูระวัฒน์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00919/2546


 


28 มกราคม 2555


83


นาง


สุภาภรณ์


บุญ-หลง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


0244/2548


 


14 กุมภาพันธ์ 2554


84


นาย


สุวรรณ


ธีรพลอำพัน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02913/2548


 


17 มีนาคม 2554


85


นาย


เสถียร


ทองสุ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04575/2548


 


27 ธันวาคม 2554


86


นาย


เสรี


ไชยปัญหา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


04978/2549


 


27 กุมภาพันธ์ 2555


87


นาย


อนงค์


กาศทิพย์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02443/2548


 


14 กุมภาพันธ์ 2554


88


นส.


อนงค์


มะโนเครื่อง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02886/2548


 


16 มีนาคม 2554


89


นาย


อภัย


ศรีษะภูมิ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01962/2547


 


6 ธันวาคม 2553


90


นส.


อรุณี


เกติยะ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03241/2548


 


25 เมษายน 2554


91


นาย


อัมพร


ปะวะสาร


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6415/2549


 


2 ธันวาคม 2555


92


นาย


อารพงษ์


ดวงแก้ว


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


03734/2548


 


13 กันยายน 2554


93


นาย


อุดม


ฉ่ำมณี


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02271/2548


 


10 มกราคม 2554


94


นาย


อุดม


พิมพา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


002176/2548


 


10 มกราคม 2554


95


นาย


อุทัย


ภูห้องไสย


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01092/2546


 


12 สิงหาคม 2555


96


นาง


อุบลวรรณ


กิจสำราญ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02914/2548


 


16 มีนาคม 2554