ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
 

รายงานการประเมินตนเอง ปี2552
Date : 2009-09-21 View: 5998

รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)

 
 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒)
  
บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด
Triple A Educational Quality Evaluation Co., Ltd

 

 

ตอนที่ ๑. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด

        หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สมศ. ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๒๑๑ ซอยวิภาวดี ๔๑  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๓-๖๖๐๗ โทรสาร ๐-๒๙๗๔-๔๕๘๖ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีนางจินตนา สังข์สี และคณะ            ผู้ก่อตั้งจำนวน  ๗ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการดำเนินงาน จำนวน ๕ คน ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา  มีนาง จินตนา สังข์สี เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผู้ประเมินในสังกัดจำนวน ๑๑๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒)
 
วิสัยทัศน์ (VISION)

      หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สมศ. เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ  ผู้ประเมินและทีมประเมินมีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ(MISSION)
 
      ๑.หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ  สมศ. ทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด
      ๒.พัฒนา ส่งเสริม ผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ของหน่วยประเมินให้มีความรู้ความ
สามารถในการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามสภาพจริง เชื่อถือได้ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
      ๓.พัฒนาหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ ผู้ประเมินและทีมประเมินมีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
 
      หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการผู้ประเมิน เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน การจัดองค์กรและการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
       ระบบการบริหารจัดการ  บริหารโดยกรรมการผู้จัดการ โดยการปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การประเมิน จำนวน ๕ คน (แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น) แบ่งโครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีการประสานงานภายในฝ่าย และระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็น ๓ ฝ่าย คือ ๑.ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานพัฒนาทีมงานประเมิน  เป็นหัวใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ  ๒.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รับผิดชอบการสรรหา มอบหมายงาน พัฒนาผู้ประเมินด้านการรักษาจรรยาบรรณ ค่าตอบแทน สวัสดิการ  ๓.ฝ่ายสนับสนุน ธุรการ การเงิน บริหารทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ (INDICATOR)
๑. ระดับผลการประเมินคุณภาพหน่วยประเมิน โดย สมศ.
๒. ร้อยละของรายงานที่ได้รับการรับรองจากผู้ประเมินอภิมานภายนอก และการรับรองโดยสมศ.
๓. การได้รับงานประเมินจาก สมศ.
๔. ร้อยละของผู้ประเมินที่พัฒนาตนเองเป็นผู้ประเมินอภิมานภายในและผู้ประเมินอภิมานภายนอก
๕. ร้อยละของผู้ประเมินที่พัฒนาตนเอง ที่ตรงตามภาระงาน คือ ความสามารถด้านการประเมิน ความรู้ทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่สามารถทำงานเต็มเวลา
๗. ร้อยละของผู้ประเมินภายนอกที่ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการสื่อสารรับรู้ข้อมูลจากหน่วยประเมิน
๘. ร้อยละของผู้ประเมินที่พึงพอใจในการบริหารจัดการ และคงอยู่กับหน่วยประเมิน สามารถสอบต่ออายุบัตรผู้ประเมินได้
๙. ร้อยละของรายงานการประเมินที่ส่งสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนด
   ๑๐.ร้อยละของสถานศึกษาที่ยืนยันผล การยอมรับร่างรายงานว่า มีประโยชน์ สามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติต่อได้
 
เป้าหมาย (GOAL) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
 

กลยุทธ์หลัก
• พัฒนาศักยภาพของหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ ICT
• พัฒนาผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ให้สามารถผลิตงานประเมินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด
 
มาตรการในการดำเนินการ

กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
 
• พัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมด้านการประเมินและวิชาการใหม่ๆทางการศึกษา
• พัฒนาองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประเมินใหม่ที่ย้ายเข้ามาสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพที่ดี
• พัฒนาระบบการช่วยเหลือทางวิชาการ ตามกลุ่มพื้นที่การทำงาน
 
มาตรการในการดำเนินการ
 

กลยุทธ์เพื่อการขยายงาน

• ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้เอื้อต่อการประเมินที่ดี
• สร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการประเมินระหว่างหน่วยประเมิน
• สรรหา จูงใจ คนดี คนเก่ง ให้เข้ามาร่วมงานประเมิน

มาตรการในการดำเนินการ
 

กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงองค์การ
• ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ  โดยการใช้ Out Sourcing
• เพิ่มรายได้ โดยจัดสรรงานที่เพียงพอ และผลิตผลงานการประเมินที่มีคุณภาพ ไม่มีการปรับลดค่าใช้จ่ายผู้ประเมินภายนอก
 
มาตรการในการดำเนินการ   (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒)
 

ตอนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือกลยุทธ์
 
        เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามที่หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด กำหนดไว้ คือ “บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด  เป็นหน่วยประเมินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สมศ.  เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ  ผู้ประเมินและทีมประเมิน มีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
หน่วยประเมินได้ดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้

๑. แผนงานและกลยุทธ์หลัก
 
           ๑.๑ พัฒนาศักยภาพของหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการประเมินคุณภาพภายนอก
           การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล  เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยประเมินทั้งหมด ๕ หน่วย ซึ่งได้แก่ หจก.เพชรเกษม อีวาลูชั่น  หจก.สหสิกขมาตร  หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา  หจก.นันท์นภัสการประเมิน และบจก.ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันทำการระดมสมอง พัฒนาต่อยอดมาตรฐานหน่วยประเมิน โดยการกำหนดระดับคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา ตามมาตรฐานหน่วยประเมินที่ สมศ.กำหนดไว้เป็นเบื้องต้น  เพื่อการควบคุมคุณภาพ (Quality Control )  ซึ่งถือได้ว่า เป็นกระบวนการแรกของระบบการประกันคุณภาพหน่วยประเมิน ผลการดำเนินงาน  หน่วยประเมินมีข้อกำหนด เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานกำหนด มีการดำเนินการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
 
           ๑.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ ICT
           การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด  พัฒนา Website  ของหน่วยประเมิน
http://www.aaa-edu.net  และทดลองใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สื่อสาร เรียนรู้            ส่งงาน ระหว่างผู้ประเมินกับหน่วยประเมิน รวมทั้งการเผยแพร่การดำเนินงานสู่สาธารณชนผ่าน  Website
 
            ๑.๓ พัฒนาผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ให้สามารถผลิตงานประเมินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด
 
            การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 

๒.กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
 
          ๒.๑ พัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมด้านการประเมินและวิชาการใหม่ๆทางการศึกษา
          การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 

          ๒.๒ พัฒนาองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประเมินใหม่ที่ย้ายเข้ามาสังกัด  ให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพที่ดี
          การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 

          ๒.๓ พัฒนาระบบการช่วยเหลือทางวิชาการ ตามกลุ่มพื้นที่การทำงาน
          การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 

 

๓. กลยุทธ์เพื่อการขยายงาน
 
          ๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้เอื้อต่อการประเมินที่ดี
          การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 
 
          ๓.๒ สร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการประเมินระหว่างหน่วยประเมิน
          การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 

          ๓.๓ สรรหา จูงใจ คนดี คนเก่ง ให้เข้ามาร่วมงานประเมิน
          การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 

๔. กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงองค์กร
 
         ๔.๑ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยการใช้ Out Sourcing
         การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 

         ๔.๒ เพิ่มรายได้ โดยจัดสรรงานที่เพียงพอ และผลิตผลงานการประเมินที่มีคุณภาพ ไม่มีการปรับ ลดค่าใช้จ่ายผู้ประเมิน
         การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 

ตอนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานที่ ๑ ประสิทธิผลในการประเมินสถานศึกษา ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพของรายงานการประเมินภายนอก
 

 หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการบรรลุผลตามตัวบ่งชี้หลัก/ตัวบ่งชี้ย่อย ของมาตรฐานที่ ๑

๑. ฐานข้อมูลการประเมินของหน่วยประเมิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ พบว่า หน่วยประเมินได้รับจัดสรรแผนงานประเมิน จำนวน ๑๘ สัญญา จำนวนสถานศึกษาที่ประเมิน  ๔๔๗ แห่ง   จำแนกเป็น
 
สถานศึกษาที่ประเมินระยะที่ ๑ (เริ่มประเมิน ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑)
สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนในระบบ) จำนวน  ๗  สัญญา  จำนวนสถานศึกษา   ๒๖๙  แห่ง 
สถานศึกษาจัดการศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ (การศึกษานอกระบบ) จำนวน  ๓  สัญญา  จำนวนสถานศึกษา  ๒๑ แห่ง
 
สถานศึกษาที่ประเมินระยะที่ ๒ (เริ่มประเมิน ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒)
สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  ๗   สัญญา  จำนวนสถานศึกษา   ๑๕๖   แห่ง
สถานศึกษาจัดการศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) จำนวน  ๑   สัญญา  จำนวนสถานศึกษา  ๑    แห่ง
 
รวมสถานศึกษาที่ประเมินภายนอกทั้ง ๒ ระยะ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒) จำแนกได้ดังนี้

สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน ๑๔   สัญญา  จำนวนสถานศึกษา  ๔๒๕   แห่ง
สถานศึกษาจัดการศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ (การศึกษานอกระบบ) จำนวน  ๓  สัญญา  จำนวนสถานศึกษา  ๒๑  แห่ง
สถานศึกษาจัดการศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) จำนวน  ๑  สัญญา  จำนวนสถานศึกษา  ๑ แห่ง
 
การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกให้ สมศ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๘ สัญญา จำนวน  ๔๔๗   แห่ง
 
สรุป  สถานศึกษาที่ประเมินปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๔๔๗ แห่ง ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกให้ สมศ.
ภายในระยะเวลาที่กำหนด  จำนวน ๑๘ สัญญา จำนวนสถานศึกษา   ๔๔๗   แห่ง คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐
 
๒.ใบตอบรับที่ส่งให้ สมศ. / สำเนาใบตอบรับที่หน่วยประเมินเก็บไว้ในสัญญา พบว่า สถานศึกษาที่ประเมินระยะที่ ๑
(เริ่มประเมิน ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑)

สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  ๗  สัญญา  จำนวนสถานศึกษา  ๒๖๙  แห่ง 
สถานศึกษาจัดการศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ (การศึกษานอกระบบ) จำนวน  ๓  สัญญา  จำนวนสถานศึกษา   ๒๑  แห่ง ได้รับ ใบตอบรับ ครบทั้ง ๒๙๐ แห่ง(ใบตอบรับนำส่งที่ สมศ. ทั้ง ๒๙๐ แห่ง) 
 
สถานศึกษาที่ประเมินระยะที่ ๒ (เริ่มประเมิน ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒)
สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗ สัญญา จำนวนสถานศึกษา  ๑๕๖ แห่ง
สถานศึกษาจัดการศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) จำนวน  ๑ สัญญา  จำนวนสถานศึกษา  ๑ แห่ง
ได้รับใบตอบรับ  ๑๕๓  แห่ง (ใบตอบรับนำส่งที่ สมศ. ทั้ง  ๑๕๓  แห่ง)
ส่วนที่เหลือหน่วยประเมินประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อรอใบตอบรับจำนวน ๔ แห่ง   ได้แก่
๑.โรงเรียนบ้านสะเดา (สะเดสามัคคี)  สัญญา    กปพ.(๒) ๑๖๒/๒๕๕๒  บุรีรัมย์         กลุ่ม ๒๐
๒.โรงเรียนบ้านคำก้อม   สัญญา   กปพ.(๒) ๑๖๔/๒๕๕๒  อุบลราชธานี  กลุ่ม ๒๑
๓.โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ     สัญญา   กปพ.(๒) ๑๖๔/๒๕๕๒  อุบลราชธานี  กลุ่ม ๒๑
๔.โรงเรียนบ้านท่าค้อ   สัญญา   กปพ.(๒) ๑๓๘/๒๕๕๒  ร้อยเอ็ด        กลุ่ม ๑๗/๑
 
สรุป  สถานศึกษาที่ประเมินปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๔๔๗ แห่ง ได้รับใบตอบรับจำนวน ๔๔๓ คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๑๑
 
๓. ฐานข้อมูลการแก้งานของ สมศ.  สอบทานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ สมศ.  การบันทึกการรับงานมาแก้ จากการตรวจสอบ พบว่า ไม่ปรากฏ การส่งกลับมาให้หน่วยประเมินแก้ไขในประเด็นสำคัญ มีเพียงการเพิ่มข้อมูล (การใช้ผล O-net)  ของการประเมินมาตรฐานที่ ๒ สถานศึกษาจัดการศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ (การศึกษานอกระบบ)  จำนวน  ๒๑  แห่ง
สรุป  สถานศึกษาที่ประเมินปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๔๔๗ แห่ง ไม่ต้องส่งกลับไปแก้ไข ๔๔๗ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐
๔.ฐานข้อมูลระดับคะแนนการอภิมานงานประเมินของ สมศ. ฐานข้อมูลการประเมินอภิมานภายนอกของหน่วยประเมิน
ตรวจสอบการประเมินอภิมานภายนอก พบว่า มีค่าเฉลี่ยการอภิมานภายนอก เท่ากับ  ๓.๕๖

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ ค่าเฉลี่ยระดับมาตรฐาน  ๔.๗๐

สี เขียวเข้ม  การแปลผลในระดับมาตรฐาน  หมายถึง หน่วยประเมินมีการทำงานสูงกว่ามาตรฐาน
 
มาตรฐานที่ ๒ ระบบการบริหารจัดการและการประกัน ของหน่วยประเมิน
 

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการบรรลุผลตามตัวบ่งชี้หลัก/ตัวบ่งชี้ย่อย ของมาตรฐานที่ ๒

๑.วิเคราะห์นโยบาย / ยุทธศาสตร์ ของ สมศ.  แล้วพบว่า มี ๖ กลยุทธ์  มีประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยประเมิน ๕ ประเด็น คือ
๑.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินภายนอก
๓. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษา
๕. สร้างระบบการทำงานแบบเครือข่ายระดับบุคคลและองค์กร ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยประเมินมี  ๑๐ ประเด็นคือ
๑.มี การบริหารงานที่คล่องตัว อิสระ เที่ยงตรง เป็นธรรม มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ถ่วงดุลย์ (Check and Balance)
๒.มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
๓.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
๔.จัดวางระบบข้อมูล เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสินให้คุณให้โทษ
๖.สมศ. ไม่ทำการประเมินเอง
๗.การประเมินภายนอก จะต้องทำงานโปร่งใส มีหลักฐาน
๘.สนับสนุนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ ให้มีส่วนร่วมในการอบรมผู้ประเมินภายนอก
๙.สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ความสามารถ
๑๐.ทำงานในลักษณะ “เครือข่าย” กับฝ่ายต่าง ๆ
 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนกลยุทธ์ของหน่วยประเมินกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สมศ.  พบว่า 
หน่วยประเมินกำหนดกลยุทธ์ไว้ ๔ ด้าน จำนวน ๑๑ กลยุทธ์  มีความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ของ สมศ. ดังนี้

๑. กลยุทธ์หลัก
๑.๑ พัฒนาศักยภาพของหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สอดคล้อง นโยบาย ข้อ ๑. มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) และนโยบาย ข้อ ๒.มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
๑.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ ICT  สอดคล้อง นโยบายข้อ ๔ เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงาน
๑.๓ พัฒนาผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ให้สามารถผลิตงานประเมินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด  สอดคล้องกลยุทธ์ ข้อ ๔. การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษา
๒. กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
๒.๑ พัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพและความสามารถ ครอบคลุมด้านการประเมินและวิชาการใหม่ๆ ทางการศึกษา สอดคล้อง กลยุทธ์ ๒ – ๓ - ๔
๒.๒ พัฒนาองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประเมินใหม่ที่ย้ายเข้ามาสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพที่ดี สอดคล้อง กลยุทธ์  ๒. สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินภายนอก และนโยบาย ข้อ ๙. สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ความสามารถ
๒.๓ พัฒนาระบบการช่วยเหลือทางวิชาการ ตามกลุ่มพื้นที่การทำงาน  สอดคล้อง นโยบายข้อ ๕ และ ๗-๘
๓. กลยุทธ์เพื่อการขยายงาน
๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้เอื้อต่อการประเมินที่ดี สอดคล้อง นโยบายข้อ ๕ และ ๘-๙
๓.๒ สร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการประเมินระหว่างหน่วยประเมิน สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา สอดคล้อง กลยุทธ์ที่ ๑ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายข้อ ๑๐ ทำงานในลักษณะ “เครือข่าย” กับฝ่ายต่าง ๆ  นโยบายข้อ ๓  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
๓.๓ สรรหา จูงใจ คนดี คนเก่ง ให้เข้ามาร่วมงานประเมิน                                                                           สอดคล้อง กลยุทธ์  ๒. สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินภายนอก และนโยบาย ข้อ ๙.สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ความสามารถ 
๔. กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงองค์กร
๔.๑ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการโดยการใช้ Out Sourcing   สอดคล้อง นโยบายข้อ  ๖. สมศ. ไม่ทำการประเมินเอง
๔.๒ เพิ่มรายได้โดยจัดสรรงานที่เพียงพอ และผลิตผลงานการประเมินที่มีคุณภาพ ไม่มีการปรับและการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้                                                                                                สอดคล้อง นโยบาย ข้อ ๑. มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
 
สรุปผล   สมศ.กำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยประเมิน ๑๕ ประเด็น  หน่วยประเมินกำหนดยุทธศาสตร์ ไว้ ๑๑ ประเด็น  ครอบคลุม นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สมศ. ทั้ง ๑๕ ประเด็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ระดับ ๕ คะแนน
 
๒.ตรวจสอบแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๒ ของหน่วยประเมิน พบว่า ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี กับแผนกลยุทธ์ มี ๖ ประเด็น จาก ๗ ประเด็นดังนี้
๒.๑ แผนปฏิบัติการประจำปีตรงตามความต้องการ  ๒.๒ สอดคล้องกลยุทธ์
๒.๓ สอดคล้องพันธกิจ     ๒.๔ ปฏิบัติงานประจำปี เป็นระบบ ครบวงจร
๒.๕ จัดทรัพยากรเพียงพอ     ๒.๖ แผนได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

ยังขาดการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ เพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยประเมิน ส่วนใหญ่ถ่ายทอดแบบไม่เป็นทางการในระหว่างการประชุม สัมมนา ผู้ประเมินและผู้เกี่ยวข้อง 

สรุปผลผ่าน ๖ เกณฑ์จาก  ๗  เกณฑ์  ระดับ ๔ คะแนน
 
๓.ความสำเร็จของแผน  พบว่า หน่วยประเมินมีแผนปฏิบัติการประจำปี เกิดผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ มีการติดตามผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน แต่ยังขาดการปรับปรุงระบบ กลไก การประเมินแผนงาน                     
 
 สรุปผล มีความสำเร็จขั้นตอนที่ ๔  ระดับ ๔ คะแนน
 
๔. ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหน่วยประเมิน พบว่า คณะกรรมการหน่วยมีการกำหนดนโยบายทางด้านการบริหารงานประเมิน โดยมีเป้าหมายเป็นรายปี เป็นตัวกำกับนโยบาย มีการเปิดเผยข้อมูล ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบระบบบัญชีและรายงานผลอย่างเปิดเผย  ประกาศแจ้งทางสื่อ(หนังสือพิมพ์) ประชุมผู้ถือหุ้นและชี้แจงงบดุล งบกำไรขาดทุน ของหน่วยประเมินในระดับสากล มีการประชุม ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริหารหน่วยประเมินอย่างสม่ำเสมอ แต่การนำผลไปปรับปรุงยังไม่เต็มศักยภาพ
สรุปผลการประเมินผ่าน  ๓  ประเด็น ระดับ ๔ คะแนน

๕.ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริหารจัดการ พบว่า หน่วยประเมินจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบ มีการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของหน่วยประเมิน ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผน การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ให้ผู้ประเมินผ่านระบบออนไลน์ และเผยแพร่ข้อมูลหน่วยประเมินผ่านเว็บไซต์ให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล ตามสมควร
สรุปผลการประเมินระดับ ๔ คะแนน
 
๖.หน่วยประเมินมีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ (ICT) พบว่า  หน่วยประเมินสามารถพัฒนาระบบได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีการประเมินผลระบบ แต่การนำผลประเมินระบบไปปรับปรุงยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
สรุปมีความสำเร็จระดับ ๔ คะแนน
 
๗.การประกันคุณภาพหน่วยประเมิน พบว่า หน่วยมีการสร้างเครือข่ายพัฒนามาตรฐานหน่วยประเมิน มีสมาชิก ๕ หน่วย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาหน่วยประเมินตามมาตรฐานการประเมินหน่วยประเมิน มีการประชุมเพื่อตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยประเมิน เพื่อนำไปสู่การวางระบบประกันคุณภาพ  หน่วยประเมินนำมาตรฐานหน่วยประเมิน ๕ มาตรฐาน ๙ ตัวบ่งชี้หลัก  ๒๑ ตัวบ่งชี้ย่อย มาดำเนินการ มีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการทบทวนคุณภาพหน่วยประเมิน จัดทำรายงานประเมินตนเองและนำผลไปสู่การพัฒนาในปีต่อไป  และหน่วยประเมินให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหน่วย ที่ต้องดำเนินการทุกปี แต่การประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพยังไม่เป็นรูปธรรม
สรุปมีความสำเร็จระดับ ๔  คะแนน
 
๘.ภาวะผู้นำของผู้จัดการหน่วยประเมิน  พบว่า ใช้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ข้อ  มีการวางแผนกลยุทธ์ มีระบบสารสนเทศ  มีข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ให้ความสำคัญแก่ทุกฝ่าย ทั้ง สถานศึกษา ต้นสังกัดและสาธารณชน  รวมทั้งใส่ใจต่อข้อตกลงกับ สมศ.  ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ประเมินอย่างจริงจัง ทั้งพัฒนาความรู้ทางวิชาการประเมิน วิชาการศึกษาและพัฒนาให้มีจรรยาบรรณของ            ผู้ประเมินภายนอก  ส่วนการสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับหน่วยและ สมศ.กำลังพยายามดำเนินการ  โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศไทย
สรุปมีความสำเร็จในประเด็นที่ ๑-๒ และ๓-๔-๕ รวม ๕ ประเด็น ระดับคุณภาพ ๔ คะแนน
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ ค่าเฉลี่ยระดับมาตรฐาน  ๔.๑๐

สี เขียวเข้ม  การแปลผลในระดับมาตรฐาน  หมายถึง หน่วยประเมินมีการทำงานสูงกว่ามาตรฐาน
 
มาตรฐานที่ ๓ ปริมาณและคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกในสังกัด


หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า  การดำเนินการบรรลุผลตามตัวบ่งชี้หลัก/ตัวบ่งชี้ย่อย ของมาตรฐานที่ ๓

๑.จากฐานข้อมูลผู้ประเมินในสังกัด ณ.วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒  มีผู้ประประเมินเต็มเวลา ๑๑๗ คน จากผู้ประเมินทั้งหมด
๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
สรุปมีความสำเร็จระดับ  ๕ คะแนน

๒.มีผู้ประเมินอภิมานภายใน จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐  สรุปมีความสำเร็จระดับ  ๓  คะแนน

๓.หน่วยประเมินมีการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณของผู้ประเมิน โดยให้สถานศึกษาประเมิน มีการสรุปผลการประเมิน ผู้ประเมินและทีมประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ ไปยังผู้ประเมินและทีมประเมิน มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ แจ้งให้ทราบด้วยเอกสาร สรุปเป็นรายบุคคล หน่วยประมวลผลภาพรวม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้ประเมินเป็นรายบุคคลและ เป็นรายทีม มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประเมินตามหนังสือร้องเรียน หรือตามผลการประเมินโดยสถานศึกษา หน่วยมีมาตรการกำกับดูแลผู้ประเมินที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ประเมิน มีการให้รางวัลผู้ประเมินที่มีคุณภาพ
หน่วยประเมินดำเนินการครบถ้วน ๔ ประเด็น 
สรุปมีความสำเร็จระดับ ๓  คะแนน

๔. จากฐานข้อมูลผู้ประเมินในสังกัด ณ. วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ มีผู้ประเมินเต็มเวลา ๑๑๗ คน ได้รับการพัฒนา ไม่ต่ำกว่า
 ปีละ  ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๑๑๕ คนจากผู้ประเมินทั้งหมด  ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ 
สรุปมีความสำเร็จระดับ ๔  คะแนน
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓  ค่าเฉลี่ยระดับมาตรฐาน  ๓.๖๐
สี เขียว การแปลผลในระดับมาตรฐาน  หมายถึง หน่วยประเมินมีการทำงานได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นองค์กรของหน่วยประเมิน
 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการบรรลุผลตามตัวบ่งชี้หลัก/ตัวบ่งชี้ย่อย ของมาตรฐานที่ ๔

๑.ทุนจดทะเบียนจากหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน ๑๐,๐๐๐ หุ้นๆ ละ ๑๐๐.๐๐ บาท รวม ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
สรุปมีความสำเร็จระดับ  ๓  คะแนน

๒. ระดับความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้ตามข้อกำหนด ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยประเมิน มีดังนี้ สถานที่ตั้งตรงตามที่จดทะเบียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ อุปกรณ์สำนักงานเพียงพอ  มีฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมิน มีผู้รับผิดชอบประสานงานเต็มเวลา และอยู่ระหว่างการปรับปรุง พัฒนาห้องประชุมขนาด ๒๐ คน
สรุปผลการประเมินผ่าน ๕  ประเด็น ๔ คะแนน

๓. ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญขององค์กรในรายงานประจำปี ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ เพียงพอและทันกาล พบว่า หน่วยประเมินเปิดเผย ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยประเมิน ผ่านเว็บไซต์ มีรายงานประเมินตนเองลงในเว็บไซต์ รายนามคณะกรรมการบริหารหน่วย รายชื่อผู้ประเมินทุกคนในสังกัดตรวจสอบ สื่อสารได้ทางเว็บไซต์ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีผู้ตรวจบัญชีภายนอก ข้อมูลที่เปิดเผยเฉพาะสมาชิก ได้แก่การทดลองทำแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก
สรุปผลการประเมินผ่าน ๕  คะแนน
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๔ ค่าเฉลี่ยระดับมาตรฐาน  ๔.๑๐
สี เขียวเข้ม  การแปลผลในระดับมาตรฐาน  หมายถึง หน่วยประเมินมีการทำงานสูงกว่ามาตรฐาน

 

มาตรฐานที่ ๕ การให้ความร่วมมือกับ สมศ.

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า  การดำเนินการบรรลุผลตามตัวบ่งชี้หลัก/ตัวบ่งชี้ย่อย ของมาตรฐานที่ ๕

๑.หน่วยประเมินจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้แบบติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอกในสังกัดหน่วยประเมิน  จำแนกเป็นประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีประเด็นคำถามครอบคลุมกระบวนการประเมินภายนอกจำนวน ๒๐ ข้อ  และประเด็นที่ ๒ ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ประเมินหรือทีมประเมิน จำนวน ๑๐ ข้อ หน่วยประเมินจัดทำเป็นฐานข้อมูล  วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EXCEL  นำผลย้อนกลับของโรงเรียนเกี่ยวกับการประเมิน ผู้ประเมินและหน่วยประเมิน เก็บไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เช่น ติดตามพฤติกรรมผู้ประเมิน การทำหน้าที่ตามจรรยาบรรณ  ผู้ประเมิน การพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประเมินหรือทีมประเมิน หรือพิจารณาลงโทษตามกรณีที่เกิดขึ้น ส่วนแนวปฏิบัติที่เกิดจากนโยบายใหม่ๆ ของสมศ. กำลังดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินผ่าน ๔  ประเด็น  ระดับ ๔ คะแนน

๒. หน่วยประเมินมีการกำหนดกลยุทธ์ และโครงการพัฒนาระบบไอที  ที่รองรับนโยบายการประเมินทางอิเล็กทรอนิคส์ (online assessment) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ การดำเนินงานพัฒนาระบบเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดงบประมาณและเตรียมการบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยประเมิน ผู้ประเมินภายนอก ให้มีศักยภาพในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ การติดต่อผ่านระบบ online  หน่วยประเมินมีแผนงานอบรมการใช้ช่องทางผ่านเว็บไซต์ การส่งอีเมล์ ระหว่างหน่วยประเมิน กับ สมศ.  กับสถานศึกษา และผู้ประเมิน อย่างเต็มศักยภาพ มีการติดตามผลสำเร็จของการพัฒนาทั้งซอฟท์แวร์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบอย่างใกล้ชิด จากกรรมการผู้จัดการและเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของหน่วยประเมิน
สรุปผลการประเมินมีความสำเร็จระดับ ๔ คะแนน
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๕ ค่าเฉลี่ยระดับมาตรฐาน  ๔.๐๐
สี เขียวเข้ม  การแปลผลในระดับมาตรฐาน  หมายถึง หน่วยประเมินมีการทำงานสูงกว่ามาตรฐาน

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

 
 
 
 

นวัตกรรมทางการประเมินหรือการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยประเมิน
 
๑.คู่มือการประเมิน
๒.หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมิน
 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
 
       ๑. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสื่อสาร ส่งงาน รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ระหว่าง ผู้ประเมินกับหน่วยประเมินอย่างจริงจังและทั่วถึง
       ๒. พัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ นำไปสู่การใช้งานวางแผน การตัดสินใจ พัฒนาหน่วยประเมิน พัฒนางานประเมิน และพัฒนาผู้ประเมิน
       ๓. สรรหา พัฒนา ผู้ประเมินในสังกัดและผู้ประเมินใหม่ ให้มีศักยภาพ ทั้งคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน ทั้งด้านวิชาการการประเมิน การศึกษาและพัฒนาผู้ประเมินไปสู่วิชาชีพ
        ๔. ส่งเสริมผู้ประเมินภายนอกให้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประเมินอภิมานภายในหน่วยประเมิน
        ๕. เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อการขยายงาน โดยเฉพาะการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน  เช่น ห้องประชุม อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ 
       ๖. จัดฝึกอบรม สัมมนา ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และการเสริมทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ผู้ประเมิน อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตามภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ประเมินจากเว็บไซต์ของหน่วยประเมินในลักษณะ e-learning
       ๗. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอกและ พิจารณาให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ประเมินที่มีคุณภาพ หรือพิจารณาลงโทษผู้ประเมินที่กระทำผิดจรรยาบรรณตามสมควรแก่เหตุ

ทิศทางในอนาคตของหน่วยประเมิน
 
       พัฒนาหน่วยประเมิน ผู้ประเมิน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลจากการประเมิน ให้เป็นหน่วยประเมินที่มีคุณภาพ อยู่ในลำดับ ๑ ใน ๓ ของหน่วยประเมินทั้งหมด จากการประเมินและจัดอันดับโดย สมศ.